فایل اتوکد آبجکت لوازم و تجهیزات اتاق کپی

فایل اتوکد آبجکت لوازم و تجهیزات اتاق کپی

فایل اتوکد آبجکت لوازم و تجهیزات اتاق کپی

فایل اتوکد آبجکت لوازم و تجهیزات اتاق کپی

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و مقطع

این فایل شامل آبجکت لوازم و تجهیزات اتاق کپی برای استفاده در طراحی پلان و مقطع می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و نیز برش های خود استفاده نمایید.