فایل اتوکد آبجکت انواع دوش و تجهیزات حمام

فایل اتوکد آبجکت انواع دوش و تجهیزات حمام

فایل اتوکد آبجکت انواع دوش و تجهیزات حمام

فایل اتوکد آبجکت انواع دوش و تجهیزات حمام

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و مقطع

این فایل شامل آبجکت انواع دوش و تجهیزات حمام برای استفاده در طراحی پلان و مقطع می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و نیز برش های خود استفاده نمایید.