فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

فایل اتوکد طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان و برش دقیق و کاملا اصولی (دارای فضاهای موردنیاز برای یک پلازا (میدان عمومی شهری)؛ برای نمونه محل نشستن افراد و فضای سبز و...) و رعایت ضوابط طراحی معماری

این فایل شامل طراحی پلازا (میدان عمومی شهری) همراه با جزئیات طراحی و اجرایی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی معماری های خود استفاده نمایید.