فایل اتوکد طراحی کلینیک درمانی همراه با طراحی دقیق پلان ها، برش ها و نماها و سایت پلان پروژه

فایل اتوکد طراحی کلینیک درمانی همراه با طراحی دقیق پلان ها، برش ها و نماها و سایت پلان پروژه

فایل اتوکد طراحی کلینیک درمانی همراه با طراحی دقیق پلان ها، برش ها و نماها و سایت پلان پروژه

فایل اتوکد طراحی کلینیک درمانی همراه با طراحی دقیق پلان ها، برش ها و نماها و سایت پلان پروژه

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان ها و برش های دقیق و کامل (با تمامی جزئیات و مبلمان مورد نیازبرای برای یک کلینیک درمانی)

این فایل شامل طراحی کلینیک درمانی همراه با طراحی دقیق پلان ها، برش ها و نماها و سایت پلان پروژه برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.